KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Wolontariat

Zapraszamy do Wolontariatu!

W działalności naszej Fundacji kierujemy się filozofią, aby w jak największym zakresie korzystać
z pracy wolontariuszy. Ich zaangażowanie w pomoc Fundacji jest nieocenione. To oni pomagają w prowadzeniu Sklepu Patronackiego, to oni wspierają Podopiecznych przy dokonywaniu zakupów. To ich prosimy o czynny udział przy Akcjach Specjalnych, im powierzamy nieraz bardzo trudne zadania organizacyjne.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą jako wolontariusz naszej Fundacji do kontaktu mailowego: wolontariat@jedendrugiemu.org w miejscu tematu proszę wpisywać: Wolontariusz Fundacji „Jeden Drugiemu”.

Zachęcamy do zgłaszania chęci pomocy jako wolontariusz osobom
potrzebującym w Twojej okolicy w ramach programu POMOC WZAJEMNA.

RAZEM RAŹNIEJ !

Informacje prawne przydatne każdemu, kto chce zaangażować się w pomoc jako wolontariusz:

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

Najczęściej zadawane pytania (Pokaż/Ukryj)

 Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy?
Wolontariusze mogą być angażowani przez:
a. organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia i fundacje), inne podmioty, które zgodnie z ustawą prowadzą działalność pożytku publicznego,
b. organy administracji publicznej oraz jednostki podległe lub przez nie nadzorowane,
z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Ustawa nie przewiduje możliwości angażowania wolontariuszy przez podmioty gospodarcze.

Czego dotyczy „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu”?
Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte
z organizacją. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni, porozumienie musi mieć formę pisemną, co tym samym oznacza, że dla porozumień krótszych wystarczy forma usta. Jednakże zawsze na żądanie wolontariusza porozumienie musi zostać potwierdzone na piśmie.

Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza?

Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób fizycznych, na rzecz, których świadczy swoją pomoc. Musi również dbać o majątek powierzony mu przez organizację (np. sprzęty powierzone mu do wykonywania zadań) oraz majątek organizacji(np. sprzęty biurowe), jeżeli świadczy swoją pracę w lokalu biura stowarzyszenia lub Fundacji.
Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia na rzecz organizacji może zażądać od organizacji wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia, jakie wykonywał wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz jego postawy i predyspozycji zawodowych.

Jakie prawa i obowiązki są organizacji korzystającej z pracy wolontariusza?
Każda organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować go o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem danego świadczenia, jak również o sposobie ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami. Ma ona również obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej – na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.
Ponadto organizacja ma obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.
Nie obowiązkiem, lecz dobrowolnym wyborem organizacji jest pokrywanie innych kosztów związanych z praca wolontariuszy, np. kosztów szkoleń itp. Organizacja ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizacja może oczekiwać od wolontariusza lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy oraz działania
w zgodzie z zawartym porozumieniem.
Organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować wolontariusza
o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić stałą dostępność tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

Czy wolontariusz podlega ubezpieczeniu?
Ustawa przewiduje możliwość zgłoszenia wolontariusza do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli wolontariusz nie jest ubezpieczony z innego tytułu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) wolontariuszy organizacja obowiązana jest pokrywać w razie zawarcia porozumienia z wolontariuszem na czas krótszy niż 30 dni. W takim wypadku organizacja musi wykupić dla swoich wolontariuszy ubezpieczenie NW. Jeżeli natomiast organizacja zawiera porozumienie o świadczenie usług na czas przekraczający 30 dni, to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej. Zgodnie z ta ustawą wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń wolontariackich,
w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną wywołującego uraz bądź śmierć przysługiwać będzie:
a) renta z tytułu niezdolności do pracy,
b) jednorazowe odszkodowanie,
c) świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej.

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.