KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Konto dla darowizn celowych

KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu

NIP: 536-18-81-378 

Regon: 1422627115 

Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284


 

DAROWIZNY CELOWE

Darowizna celowa to taka darowizna, w której wystarczy wskazać cel darowizny - np. "Na pomoc społeczną dla rodzin." lub "Na cele statutowe Fundacji Jeden drugiemu". Każdy z Państwa, przekazując darowiznę może zaznaczyć, na jaki cel chciałby, by została spożytkowana. Gwarantujemy, że darowizny celowe zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na wskazany cel. Raz w roku publikować będziemy sprawozdanie z wydatkowania darowizn celowych za poprzedni rok rozliczeniowy.

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt. 9 ust. o PDOF). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.(Czytaj więcej)

 

Cele zawierające się w sferze zadań publicznych, jakie są podstawą do odliczeń przekazywanych darowizn celowych:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności charytatywnej;

3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;

5. ochrony i promocji zdrowia;

6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19. ratownictwa i ochrony ludności;

20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23. promocji i organizacji wolontariatu;

24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23.(określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: I. Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu:

1. organizacjom, (m.in. fundacjom i stowarzyszeniom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

2. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

W imieniu naszych Podopiecznych zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie. DZIĘKUJEMY

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.